Daily Archives:

Diskutēsim par uzlaboto vēlēšanu programmas projektu!

Paldies visiem ,kuri komentēja Vidzemes partijas Saeimas vēlēšanu programmas projektu.Īpašs paldies tiem,kuri izteica priekšlikumus.Uzlaboto projektu šodien nododam vērtēšanai. Par to vēl diskutēsim valdē,pēc tam ar mūsu partneriem LRA.Ceram,ka mūsu programma kļūs par LRA programmas mugurkaulu. Mēs mīlam Latviju, mums ir zināšanas, pieredze, skaidrs plāns, enerģija un griba, lai valsti pārvaldītu tā, ka no tās negribēs aizbraukt ne laucinieki, ne pilsētnieki. Lai pakāpeniski no emigrācijas Latvijā atgrieztos visi, kam tā mīļa un svarīga.

Kardināla reģionālās politikas maiņa.

 • Mērķtiecīgs atbalsts ražošanai un pakalpojumiem, jo īpaši IT jomās un tūrisma attīstībai reģionos
 • Individuāla pieeja investoru piesaistei
 • Krājaizdevu sabiedrību stiprināšana, mērķprogrammas mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, dzīves kvalitātes uzlabošana ģimenēm un jaunajiem speciālistiem
 • Ceļu tīkla sakārtošana un būtiska kvalitātes uzlabošana 5 gados
 • Plānošanas reģionu pārveide vēsturisko novadu robežās un daļu valsts funkciju nodošana
 • Pāreja no viena ES reģiona uz diviem, tādējādi būtiski palielinot ES fondu ieguldījumu apjomu ārpus Rīgas
 • Pensiju fondu naudas ieguldīšana tikai Latvijā
 • Speciālistu – skolotāju, ārstu u.c. atalgojumā ieviest koeficientu sistēmu, kas motivētu strādāt arī tālākos reģionos

 

Būtisks labklājības pieaugums, stimulējot ekonomiku

 • Vienkāršosim nodokļu sistēmu un pēc tam noteiksim moratoriju – nodokļu likmes nemainīt vismaz piecus gadus!

Autoratlīdzībām, stipendijām, sportistu atalgojumiem, individuālo komersantu pakalpojumiem, mikrouzņēmumiem mazumtirdzniecībā (līdz 100 000 eiro apgrozījuma gadā) viena likme – 10% (no tā 50% IIN, 50% – sociālajai apdrošināšanai). Augšminēto nodokļu maksātājiem radīsim iespēju nodeklarēt kontu VID, no kura automātiski nodoklis tiek atskaitīts valstij, neprasot papildus atskaites un deklarācijas

 • Uzņēmumu ienākuma nodoklim saglabāsim 0% likmi reinvestējot peļņai, bet pamatlikmi noteiksim 15%
 • Būtiski palielināsim investīcijas ceļos – tautsaimniecības asinsritē
 • Būtiski atbalstīsim investīcijas, jo īpaši ražošanā, reģionos
 • Valsts daudz aktīvāk iesaistīsies ārvalstu uzņēmumu piesaistei Latvijai
 • Saprātīgi risināsim darbaspēka deficīta problēmu
 • Aktīvāk veicināsim ienākošo tūrismu
 • Zinātnes un uzņēmējdarbības kopdarbību padarīsim efektīvāku un praktiskāku
 • Valsts kapitālsabiedrību stratēģijas maiņa, palielinot to ieguldījumu reģionu attīstībā
 • Konsekventi apkarosim ēnu ekonomiku – gan palielinot sodus par nodokļu nemaksāšanu, gan vienkāršojot to nomaksas kārtību
 • Kūrortu atjaunošanu un veidošanu atbalstoša un veicinoša politika. Tūrisma infrastruktūras izveide visā Latvijā, izmantojot dažādus atbalsta mehānismus (nodokļu atlaides u.c.)
 • Dzelzceļa infrastruktūras saprātīgāka un intensīvāka izmantošana. Tostarp vairāk pievēršoties arī vietējām kravām un pasažieru pārvadājumiem. Pasažieru pārvadājumu uzsākšana maršrutā Rīga – Tartu – Rīga

 

Valsts pārvaldes decentralizācija un tās vērtību maiņa.

 • Saeimas deputātu skaita piesaistīšana Latvijas iedzīvotāju skaitam
 • Valsts pārvaldē strādājošo skaita samazināšana Rīgā, atbalsta un citu funkciju pārcelšana uz reģioniem
 • Būtiska birokrātisko prasību samazināšana un vienkāršošana
 • Kontrolējošo institūciju darba akcentu maiņa – no sodīšanas uz palīdzību un konsultācijām
 • Nesamērīgu soda sankciju samazināšana un uz sodiem balstītu ieņēmumu plānu atcelšana
 • Personīgas atbildības ieviešana par nepamatotiem lēmumiem, kuri nodara zaudējumus iedzīvotājiem un uzņēmējiem
 • Valsts institūciju ar līdzīgām funkcijām apvienošana

 

Izcila izglītība visā Latvijas teritorijā.

 • Finansējuma modeļa maiņa sākumskolām, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību maksimāli tuvu dzīves vietai
 • Bērnu dārzu pieejamības nodrošināšana
 • Efektīvi strādājoša pārkvalifikācijas sistēma
 • IT jomas speciālistu sagatavošanas programma visos izglītības līmeņos
 • Īpaša atbalsta programma inženieru, ķīmiķu un citu ražošanai nepieciešamu speciālistu gatavošanai izcilā līmenī
 • Tehniskās jaunrades veicināšanas sistēma
 • Kordziedāšanas tradīciju nostiprināšana
 • Augstākajā izglītībā – vairāk ārvalstu studentu un augsta līmeņa pasniedzēju
 • Būtiska skolotāju, arī jauno motivācijas un apmācību principa maiņa

Būtiski uzlabojumi veselības aprūpē.

 • Ģimenes ārstu institūcijas stiprināšana
 • Lielāki līdzekļi zāļu kompensēšanai
 • Ambulatoro pakalpojumu rindu mazināšana, speciālistu pieejamība tuvāk dzīves vietai (būtiski celsim samaksu ārstiem par pacientu pieņemšanu)
 • Īpaša programma jauno ārstu piesaistei un motivācijai
 • Smago slimību ārstēšanas un inovatīvo zāļu pieejamības būtiska uzlabošana
 • Neatliekamās palīdzības pakalpojumu uzlabošana

Lielāka drošība

 • Turpināsim stiprināt valsts aizsardzības spējas, bet būtiski stiprināsim arī iekšējo drošību – gan konsolidējot dažādas organizācijas, gan vairāk motivējot darbiniekus, gan veicinot starpinstitucionālo sadarbību
 • Uzsāksim virzību uz vispārējo militāro apmācību, sakārtosim rezervistu sistēmu, būtiski stiprināsim zemessardzi un jaunsardzi.
 • Būtiski palielināsim parlamentāro kontroli drošības jomā

Zemkopība – tradicionālā dzīvesveida laukos – pamats

 • Vairāk atbalstīsim vidējās un nelielās zemnieku saimniecības, tādējādi veicinot tradicionālo dzīvesveidu laukos
 • Sakārtosim meliorācijas jomas finansēšanas un uzturēšanas sistēmu
 • Veicināsim bioloģisko lauksaimniecību, padarot Latviju par šīs jomas līderi Eiropā

Kultūra – latviešu tradīciju un vērtību avots

 • Pilnveidosim veidus kā prognozējami un mērķtiecīgi finansēt kultūras sfēru visās tās daudzveidīgajās izpausmēs, jo īpaši atbalstot tradicionālo kultūru reģionos
 • Uzlabosim mūzikas un mākslas skolu pieejamību, veicināsim jaunu pedagogu ienākšanu un esošo pedagogu motivāciju

Stiprākas, patstāvīgākas pašvaldības

 • Paplašināsim pašvaldību ieņēmumu bāzi – tām novirzot daļu uzņēmuma ienākuma nodokļa un akcīzes nodokļu ieņēmumus
 • Pakāpeniski nodosim pašvaldību pārziņā vairākas funkcijas, kuras līdz šim veica valsts
 • Ļausim pašvaldībām dažādot finanšu piesaistes veidus un instrumentus

Sports – veselības un prieka avots

 • Veicināsim veselīga dzīvesveida popularizēšanu, izveidosim Sporta fondu, kas palīdzēs finansēt sporta aktivitātes reģionos

Sociālā aizsardzība – mazāk birokrātijas – vairāk palīdzības!

 • Sociālajā aizsardzībā mazināsim birokrātiskās procedūras, akcentējot individuālu pieeju katram cilvēkam, situācijai, kad palīdzība nepieciešama
 • Atbalstīsim iniciatīvas, kas veicina cieņpilnas, gaišas vecumdienas
 • Ik gadu būtiski palielināsim atbalstu ģimenēm ar bērniem

Vide

 • Latvijai jākļūst par tīru, ekoloģiski atbildīgu valsti. Samērojot saprātīgas vides aizsardzības prasības ar ekonomiskās attīstības un iedzīvotāju vajadzībām
 • Būtiski stiprināsim kontroles dienestu, akcentu liekot uz vides piesārņojumu vietu savlaicīgu atklāšanu, zivju resursu aizsardzību Latvijas upēs, ezeros
 • Turpināsim attīstīt integrētu atkritumu apsaimniekošanu, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību visā Latvijā
 • Panāksim, ka visos LV atkritumu reģionos tiks izveidotas mūsdienīgas atkritumu šķirošanas rūpnīcas un atkritumu šķirošanas centri, kur iedzīvotāji varēs nodot arī būvgružus, riepas, elektroniku, mēbeles u.c. atkritumus. Tādējādi novēršot to nonākšanu dabā
 • Vienkāršosim un veicināsim zaļo iepirkumu sistēmu, tostarp priekšrocības paredzot tiem komersantiem, kuri izmanto pārstrādātus materiālus (šķembas no būvgružiem, tehnoloģisko kompostu utt.)
 • Lielāku nozīmi pievērsīsim arī bioloģisko atkritumu šķirošanai, lai Latvija sasniegtu ES 2020 un 2030 nospraustos atkritumu apglabāšanas samazināšanas mērķus

Iedzīvotāju skaita palielināšana

 • Ar mērķtiecīgu politiku – ik gadu palielinot atbalstu ģimenēm ar bērniem, uzlabojot mājokļu programmu (lai tā būtu pieejama visā Latvijā), izskaužot rindas uz bērnudārziem, veselības aprūpes uzlabošanu, ģimenes – kā vērtības prestiža celšanu, panāksim, ka Latvijā vairāk cilvēku piedzimst nekā nomirst

Enerģētika

 • Veicināsim vietējo energoresursu – ūdens, saule, vējš, biomasa, kūdra, atkritumi, izmantošanu. Lietojot atbalsta instrumentus, kas nepalielina patērētāju maksu par enerģiju
 • Energoefektivitātes – ražošanā, publiskajās un dzīvojamās ēkās, transportā uzlabošana. Vienkāršojot projektu prasības un finansējumu iegūstot no nākotnes izmaksu ietaupījuma
 • Veicināsim enerģētikai nepieciešamo iekārtu, materiālu, detaļu ražošanu Latvijā

 

Rīga – Latvijas galvaspilsēta, ar kuru lepojamies un kas veicina visas valsts attīstību!

 • Pieņemsim likumu par Rīgu kā Latvijas valsts galvaspilsētu, kurā skaidri definēsim arī šo statusu saistītos pienākumus, uzdevumus un prasības. Atbalstīsim vispārnacionālas nozīmes objektu būvniecību – akustiskā koncertzāle, modernās mākslas muzejs, liels izstāžu centrs, multifunkcionāla sporta halle u.c. Šiem mērķiem izmantojot modernos finanšu piesaistes instrumentus. Tādējādi Rīgai kļūstot par ātrāk augošo pilsētu Baltijas reģionā

 

 

 

Vidzemes partija
maijs 2018
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Latvijas novadi, kuros strādā Vidzemes partijas deputāti
Kalendārs
maijs 2018
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031