Statūti

APSTIPRINĀTI
Rūjienā, 2011. gada 23. jūlijā
Grozīti
ar 2013. gada 23. novembra
VIDZEMES PARTIJAS 3. kongresa lēmumu

I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.Vidzemes partija ir reģionāla politiska partija, kas uz brīvprātības principiem apvieno biedrus kopīgai darbībai partijas programmas mērķu sasniegšanai.
Vidzemes partijas nosaukums ir VIDZEMES PARTIJA.
2.VIDZEMES PARTIJA darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, šiem statūtiem un programmai.
3.VIDZEMES PARTIJA ir juridiska persona.
4.VIDZEMES PARTIJAS mērķis ir: padarīt Vidzemi par vienu no Eiropas pievilcīgākajiem, sakārtotākajiem, konkurētspējīgākajiem un bagātākajiem reģioniem, reizē saglabājot latviskumu, kultūrvēsturiskās vērtības, tradīcijas, tīru dabu un veselīgu patriotismu. Vienlaikus tādējādi veicinot visas Latvijas kopējo attīstību.
5.VIDZEMES PARTIJAS uzdevumi ir:
5.1. Stiprināt Vidzemes un citu Latvijas reģionu patstāvību.
5.2. Nodrošināt valsts pārvaldes, Eiropas Savienības fondu un valsts budžeta līdzekļu sadales decentralizāciju, nododot lielākas pilnvaras reģioniem un pašvaldībām.
5.3. Veicināt Vidzemes iedzīvotāju skaita pieaugumu, būtiski palielinot labi atalgota darba vietas, veicinot ražošanu un cita veida uzņēmējdarbības attīstību Vidzemē, kā arī veidojot saprātīgu valsts pārvaldes iestāžu un pašvaldību struktūru Vidzemē un citos Latvijas reģionos.
5.4. Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu visa veida infrastruktūras attīstību gan Vidzemes pilsētās, gan laukos.
5.5. Mainīt valsts iestāžu, jo īpaši kontrolējošo, darba stilu, prioritātes un uzdevumus, nosakot iespējami vienkāršākas, pamatotākas prasības, nodrošinot ātrāku risināmo jautājumu un dokumentu apriti ar devīzi – Darbinieks – profesionāls, saprotošs palīgs, nevis vienaldzīgs birokrāts un soģis.
5.6. Veicināt valsts iestāžu lielāku pašiniciatīvu, ciešāku sadarbību ar pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām.
5.7. Sakārtot un pilnveidot normatīvos aktus, lai veicinātu un palielinātu ekonomisko apriti.
5.8. Palielināt pašvaldību tiesības, funkciju apjomu un budžetus.
5.9. Iesaistīt pēc iespējas lielāku sabiedrības daļu reģiona pārvaldīšanā un sabiedriskajā dzīvē, sadarbojoties un veicinot sabiedrisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu nevalstisko organizāciju, un iedzīvotāju iniciatīvu atbalstīšanu un veicināšanu.
6.VIDZEMES PARTIJAS darba metodes ir:
6.1. maksimāli iesaistīt esošos un bijušos Vidzemes iedzīvotājus VIDZEMES PARTIJAS darbā un aktivitātēs;
6.2. sagatavot un iesniegt likumdošanas iniciatīvas;
6.3. piedalīties visu līmeņu vēlēšanās ar VIDZEMES PARTIJAS sarakstu, vai arī slēdzot sadarbības līgumus ar citām partijām, vai deleģējot VIDZEMES PARTIJAS biedrus citu partiju vai to apvienību sarakstos;
6.4. paust savus uzskatus un idejas plašsaziņas līdzekļos, sabiedriskos pasākumos un tiešā saziņā ar iedzīvotājiem;
6.5. aktīvi sadarboties ar valsts, pašvaldību struktūrām, nevalstiskām organizācijām;
6.6. izmantot citas ar likumu neaizliegtas metodes, kas dod labumu sabiedrībai, Vidzemes reģionam un Latvijai.

II VIDZEMES PARTIJAS BIEDRI
7. Par VIDZEMES PARTIJAS biedru var kļūt jebkurš Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, Eiropas Savienības pilsonis, kurš nav Latvijas pilsonis, bet legāli uzturas Latvijas Republikā, kurš sasniedzis 18 gadu vecumu, atzīst un ievēro VIDZEMES PARTIJAS statūtus.
8. Par VIDZEMES PARTIJAS biedru nevar būt personas, kuras ir citu partiju biedri.
9. Par uzņemšanu VIDZEMES PARTIJĀ lemj tās valde, pamatojoties uz personas rakstveida iesniegumu.
10.VIDZEMES PARTIJAS biedru pienākumi:
10.1. ievērot VIDZEMES PARTIJAS statūtus, programmu, lēmumus un pildīt tos;
10.2. pildīt VIDZEMES PARTIJAS uzdevumus;
10.3. piedalīties VIDZEMES PARTIJAS darbā;
10.4. reizi ceturksnī maksāt VIDZEMES PARTIJAS biedru naudu valdes noteiktajā apmērā;
10.5. sniegt citiem VIDZEMES PARTIJAS biedriem politisko atbalstu;
10.6. būt sabiedriski aktīvam un dažādos veidos veicināt Vidzemes reģiona attīstību.
11.VIDZEMES PARTIJAS biedru tiesības:
11.1. vēlēt VIDZEMES PARTIJAS amatpersonas un institūcijas, kā arī tikt ievēlētam VIDZEMES PARTIJAS amatos un institūcijās;
11.2. piedalīties balsošanā VIDZEMES PARTIJAS kongresos un citos VIDZEMES PARTIJAS sarīkojumos;
11.3. brīvi izteikt savu viedokli par izskatāmajiem jautājumiem;
11.4. saņemt informāciju par VIDZEMES PARTIJAS institūciju, amatpersonu un deputātu darbību;
11.5.kandidēt iekļaušanai VIDZEMES PARTIJAS deputātu kandidātu sarakstos visu līmeņu vēlēšanās, kurās piedalās VIDZEMES PARTIJA;
11.6. izstāties no VIDZEMES PARTIJAS, par to rakstiski paziņojot valdei.
12. Valde var izslēgt VIDZEMES PARTIJAS biedru no VIDZEMES PARTIJAS, ja tas:
12.1. neievēro vai pārkāpj VIDZEMES PARTIJAS statūtus, programmu un VIDZEMES PARTIJAS institūciju vai amatpersonu kompetences robežās pieņemtos lēmumus;
12.2. ir citas partijas biedrs;
12.3. vairāk kā 6 mēnešus pēc kārtas neattaisnoti nav maksājis biedru naudu;
12.4. izdara darbības vai pieļauj morāles normu pārkāpumus, kas diskreditē VIDZEMES PARTIJU.
13.Lēmumu par biedra izslēgšanu valde pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu atklāti balsojot.

III VIDZEMES PARTIJAS UZBŪVE
14. VIDZEMES PARTIJAS biedri apvienojas kopās pēc teritoriālā principa. Kopa darbojas vienas vai vairāku pašvaldību teritorijā.
15. Lēmumu par kopas dibināšanu pieņem VIDZEMES PARTIJAS valde.
16. Kopas vadītāju ievēlēšanu un iekšējo organizatorisko struktūru nosaka pati kopa.
17.Kopas:
17.1. izvirza saskaņā ar pārstāvniecības noteikumiem delegātus VIDZEMES PARTIJAS kongresam;
17.2. realizē VIDZEMES PARTIJAS programmu uz vietām pašvaldību administratīvajās teritorijās;
17.3. izstrādā un realizē savu lokālo programmu, kas izriet no VIDZEMES PARTIJAS mērķiem un programmas;
17.4. komplektē, izvirza un apstiprina deputātu kandidātu sarakstus vai atsevišķus deputātu kandidātus vietējās vēlēšanās savās pašvaldībās. Kandidātu sarakstu nosaukumā kā pirmais liekams novada nosaukums, pēc tam partijas nosaukums (piemēram, Madonas novada Vidzemes partijas saraksts);
17.5. ja nepieciešams, patstāvīgi lemj par sadarbības partneriem savā pašvaldībā;
17.6. VIDZEMES PARTIJAS valdei iesaka kandidātus Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām;
17.7. informē sabiedrību par VIDZEMES PARTIJAS un kopas mērķiem, darbību un aktivitātēm;
17.8. iesniedz priekšlikumus VIDZEMES PARTIJAS valdei un priekšsēdētājam;
17.9. atbild par biedru naudu iekasēšanu.
18. Kopa rīkojas ar viņu rīcībā esošajām finansēm. No iekasētajām biedru naudām 50% paliek kopas rīcībā, 50% VIDZEMES PARTIJAS valdes rīcībā.
19. Augstākā VIDZEMES PARTIJAS lēmējinstitūcija ir biedru sapulce, kuras funkcijas pilnā apjomā tiesīga pildīt pārstāvju sapulce – kongress. VIDZEMES PARTIJAS kongress notiek ne retāk kā reizi gadā. Tā norises vietu, laiku un pārstāvniecību, kā arī darba kārtību nosaka VIDZEMES PARTIJAS valde un to izziņo ne vēlāk kā mēnesi pirms kongresa.
20. Ārkārtas kongresu nepieciešamības gadījumā sasauc valde.
21. Kongress ir tiesīgs lemt, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no kongresa delegātiem.
22. Kongresā lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem kongresa delegātiem. Lēmums par VIDZEMES PARTIJAS likvidēšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem kongresa delegātiem. Balsošana kongresā ir atklāta, izņemot VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieku, valdes un revīzijas komisijas vēlēšanas, kas notiek aizklāti. Kongress var lemt par aizklātu balsošanu arī citos gadījumos.
23. Tikai VIDZEMES PARTIJAS kongress ir tiesīgs:
23.1. pieņemt lēmumu par VIDZEMES PARTIJAS dibināšanu, likvidēšanu vai reorganizāciju;
23.2. pieņemt un grozīt VIDZEMES PARTIJAS statūtus un programmu;
23.3. aizklātās vēlēšanās no VIDZEMES PARTIJAS biedriem ievēlēt valdes priekšsēdētāju, valdes priekšsēdētāja vietnieku, valdi un revīzijas komisiju;
23.4. izskatīt valdes pārskatu;
23.5. izskatīt revīzijas komisijas atskaiti.
24. VIDZEMES PARTIJAS institūcijas ir valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks, valde un revīzijas komisija. VIDZEMES PARTIJAS institūciju vēlēšanas notiek katru gadu. VIDZEMES PARTIJAS institūciju pilnvaras sākas ar dienu, kad tās ievēlētas un beidzas ar dienu, kad ievēlēta jauna institūcija.
25. VIDZEMES PARTIJAS darbu vada valde, VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Par VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts kandidāts, par kuru nobalsojuši vairāk par pusi no kongresā klātesošajiem kongresa delegātiem. Ja ir vairāki kandidāti un neviens neiegūst vajadzīgo balsu skaitu, tiek rīkota otra vēlēšanu kārta, kurā uzvar kandidāts, kurš ieguvis lielāko balsu skaitu.
26. VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētāja vietnieks tiek ievēlēts pēc tādas pat kārtības kā VIDZEMES PARTIJAS priekšsēdētājs.
27. VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētājs:
27.1. vada VIDZEMES PARTIJAS kongresus un valdes sēdes;
27.2. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un izsaka VIDZEMES PARTIJAS viedokli plašsaziņas līdzekļos, paraksta VIDZEMES PARTIJAS dokumentus un lēmumus;
27.3. iesaka valdei VIDZEMES PARTIJAS sekretāra kandidatūru;
27.4. iesaka VIDZEMES PARTIJAS kongresam vietnieka kandidatūras;
27.5. pilnvaro VIDZEMES PARTIJAS biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai.
28. VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētāja vietnieks:
28.1. valdes priekšsēdētāja prombūtnē vai pēc tā uzdevuma vada VIDZEMES PARTIJAS kongresus un valdes sēdes;
28.2. paraksta VIDZEMES PARTIJAS dokumentus un lēmumus;
28.3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv un izsaka VIDZEMES PARTIJAS viedokli plašsaziņas līdzekļos;
28.4. pilnvaro VIDZEMES PARTIJAS biedrus atsevišķu uzdevumu veikšanai.
29. Kongresa starplaikos VIDZEMES PARTIJAS darbu vada valde. Valdē ir astoņi locekļi –VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētājs, valdes priekšsēdētāja vietnieks un seši valdes locekļi. Valdes locekļu vēlēšanās ievēlēti ir visvairāk balsu saņēmušie kandidāti. Valdes priekšsēdētājam un vietniekam ir tiesības VIDZEMES PARTIJU pārstāvēt atsevišķi, bet pārējiem valdes locekļiem – ne mazāk kā sešiem kopīgi.
30. VIDZEMES PARTIJAS valdes darbu vada VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētājs, priekšsēdētāja prombūtnē vai pēc viņa uzdevuma priekšsēdētāja vietnieks. Valde sanāk ne retāk kā reizi mēnesī. Valde ir lemt spējīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem. Valde lēmumus pieņem ar klātesošo vienkāršu balsu vairākumu atklātā balsojumā. Ja balsis sadalās vienādi, tad izšķirošā balss ir VIDZEMES PARTIJAS valdes priekšsēdētājam.
31.Valde:
31.1. organizē kongresa lēmumu un VIDZEMES PARTIJAS programmas izpildi;
31.2. apstiprina VIDZEMES PARTIJAS budžetu, VIDZEMES PARTIJAS darbinieku sarakstu, nosaka VIDZEMES PARTIJAS darbinieku darba samaksu;
31.3. apstiprina VIDZEMES PARTIJAS valdes padomes lielumu un tās locekļus;
31.4. veido VIDZEMES PARTIJAS darbības stratēģiju un taktiku;
31.5. sagatavo VIDZEMES PARTIJAS kongresus un VIDZEMES PARTIJAS institūciju vēlēšanas;
31.6. apstiprina deputātu kandidātus Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanās;
31.7. apstiprina VIDZEMES PARTIJAS vēlēšanu programmatiskos dokumentus;
31.8. nosaka VIDZEMES PARTIJAS biedru naudas un iestāšanās naudas lielumu un samaksas kārtību;
31.9. kontrolē VIDZEMES PARTIJAS biedru naudas un iestāšanās naudas iemaksas;
31.10. apstiprina VIDZEMES PARTIJAS sekretāru;
31.11. ieceļ zvērinātu revidentu (uz laiku, kas nav īsāks par valdes pilnvaru laiku);
31.12. lemj citus ar VIDZEMES PARTIJAS darbību saistītus jautājumus.
32. VIDZEMES PARTIJAS valde izveido Valdes Padomi. Valdes Padomes uzdevums ir:
32.1. nodrošināt atbalstu VIDZEMES PARTIJAS valdes lēmumu izpildei;
32.2. informēt VIDZEMES PARTIJAS biedrus par VIDZEMES PARTIJAS aktivitātēm un uzdevumiem;
32.3. ieteikt VIDZEMES PARTIJAS valdei kā labāk veikt VIDZEMES PARTIJAS uzdevumus un realizēt programmu;
32.4. valdes padomes lielumu, locekļus un darbības kārtību apstiprina VIDZEMES PARTIJAS valde.
33. Revīzijas komisija kontrolē VIDZEMES PARTIJAS un VIDZEMES PARTIJAS valdes finansiālo darbību. Revīzijas komisijā kongress ievēl trīs locekļus. Par revīzijas komisijas locekļiem var ievēlēt tikai tos VIDZEMES PARTIJAS biedrus, kuri nav VIDZEMES PARTIJAS valdes locekļi. Revīzijas komisijas vēlēšanās ievēlēti ir visvairāk balsis saņēmušie kandidāti.
34. Revīzijas komisija no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju. Revīzijas komisija pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.
35. (Izslēgts ar 23.11.2013.)
36. VIDZEMES PARTIJAS ikdienas darbu veic sekretariāts. VIDZEMES PARTIJAS sekretariātu vada sekretārs, kuru pēc VIDZEMES PARTIJAS priekšsēdētāja priekšlikuma apstiprina valde. Sekretārs var reizē būt arī valdes priekšsēdētāja vietnieks vai valdes loceklis.
37. VIDZEMES PARTIJAS sekretārs:
37.1. vada sekretariāta darbu;
37.2. paraksta VIDZEMES PARTIJAS saimnieciskos un finanšu dokumentus, pieņem un atlaiž no darba VIDZEMES PARTIJAS algotus darbiniekus;
37.3. saskaņā ar valdes pilnvarojumu, savas kompetences ietvaros, pārstāv VIDZEMES PARTIJU tiesā.

IV STATŪTU GROZĪŠANAS KĀRTĪBA
38. Tiesības grozīt statūtus un programmu ir vienīgi VIDZEMES PARTIJAS kongresam.
39. Statūtu un programmu grozījumu projekts jāiesniedz VIDZEMES PARTIJAS priekšsēdētājam vai tā vietniekiem. Tiesības ierosināt statūtu grozījumus ir valdei vai VIDZEMES PARTIJAS kopai.

V VIDZEMES PARTIJAS FINANSES UN MANTA
40. Lai VIDZEMES PARTIJA varētu pildīt savus uzdevumus un sasniegt paredzētos mērķus, tai likumos un citos tiesību aktos noteiktā kārtībā ir tiesības iegūt kustamo un nekustamo īpašumu un veidot finanšu resursus.
41. VIDZEMES PARTIJAS finanšu resursus veido:
41.1. biedru naudas un iestāšanās naudas;
41.2. fizisko personu finanšu līdzekļu un mantas dāvinājumi (ziedojumi);
41.3. citi finansēšanas avoti, izņemot tos, no kuriem ar likumu aizliegts finansēt politiskās organizācijas (partijas).
42. Par VIDZEMES PARTIJAS mantas un finanšu līdzekļu izlietošanu un izmantošanu lēmumus pieņem valde.
43. Iestāšanās nauda ir iemaksājama attiecīgajā kopā, ne vēlāk kā mēneša laikā no dienas, kad valde ir pieņēmusi lēmumu par biedra uzņemšanu VIDZEMES PARTIJĀ. Biedra nauda jāmaksā reizi trijos mēnešos.

VI VIDZEMES PARTIJAS LIKVIDĒŠANA
44. VIDZEMES PARTIJU var likvidēt ar kongresa lēmumu.
45. Par VIDZEMES PARTIJAS finanšu līdzekļu un citas mantas izlietošanu pēc likvidēšanas lemj kongress ar vienkāršu balsu vairākumu. Visa pēc VIDZEMES PARTIJAS likvidācijas atlikusī manta novirzāma labdarīgiem mērķiem.

Atbildēt

Vidzemes partija
septembris 2023
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Latvijas novadi, kuros strādā Vidzemes partijas deputāti
Kalendārs
septembris 2023
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930