Programma

LIELĀKA PATSTĀVĪBA

1. VIDZEMES PARTIJA uzskata, ka vietējās vajadzības, problēmas, risinājumus vislabāk zina un saprot attiecīgā reģiona iedzīvotāji un to pārstāvji. Viņi arī ir visvairāk ieinteresēti sava reģiona attīstībā. Tāpēc strādāsim, lai Latvijā reģioniem (to vēsturiskajās robežās) būtu sava pašpārvalde, kam valsts deleģētu gan būtiskas pilnvaras un funkcijas, gan daļu nodokļu ieņēmumu, gan iezīmētu (garantētu) Eiropas Savienības fondu apjomu.

2. Panāksim, lai pakāpeniski pašvaldību budžetos nonāktu 100% no iedzīvotāju un uzņēmumu ienākuma nodokļiem un daļa no tās teritorijā iekasētā pievienotās vērtības nodokļa.

3. Nodrošināsim, lai reģiona pašpārvaldes budžetu veidotu daļa no reģionā iekasētajiem nodokļiem.

4. Uzskatām, ka viens no būtiskiem instrumentiem reģionu attīstībai – kardināla valsts pārvaldes modeļa maiņa, ministrijām atstājot tikai attiecīgās nozares politikas plānošanu. Panāksim, lai reģioniem pilnībā nodotu lemšanu par līdzekļu izlietošanu veselības aprūpē, profesionālajā un vispārējā izglītībā, sabiedriskajā transportā, ceļu būvē un uzturēšanā, kultūrā, sportā, infrastruktūras attīstībā.

5. Lai veicinātu reģionu attīstību un to intelektuālo potenciālu daļa ministriju ir jāpārceļ uz reģioniem.Prasīsim vismaz vienas ministrijas pārcelšana uz Vidzemi.

6. Strādāsim, lai reģionā vienmērīgi izvietotu valsts pārvaldes un pakalpojuma sniedzējas institūcijas, lai tās būtu maksimāli ērti pieejamas iedzīvotājiem un uzņēmējiem, galveno uzsvaru liekot uz augstu pakalpojumu līmeni, pretimnākšanu, ieinteresētību un pašiniciatīvu, nevis represijām, kontrolēm un dokumentu kalniem. To darbībai jābūt cieši koordinētai ar pašvaldībām.

TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA

7. Nodrošināsim, lai būtisku Eiropas Savienības fondu līdzekļu daļu iezīmētu visa veida infrastruktūras (gan iedzīvotāju ērtībām, gan uzņēmējdarbības veicināšanai) plānveidīgai uzlabošanai, šo līdzekļu izlietošanu nododot reģiona un pašvaldību pārziņā.

8. Valstī izveidosim īpašu ražošanas atbalsta programmu, lai katrā pašvaldībā palīdzētu uzņēmējiem izveidot un attīstīt būtisku apjomu jaunu, modernu darba vietu. Panāksim, lai šim mērķim novirzītu gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus, gan līdzekļus no valsts Attīstības fonda, kurā novirzāmi privatizācijas ieņēmumi un dividendes no valstij piederošiem uzņēmumiem. Jaunas darba vietas tuvu dzīves vietai ir galvenais priekšnosacījums demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.

9. Strādāsim, lai izveidotu valsts Attīstības fondu un Attīstības banku ar struktūrvienībām reģionos un īpašām reģionu attīstību veicinošām programmām.

10. Panāksim, lai 2.pensiju fonda līdzekļi tiktu ieguldīti tikai un vienīgi Latvijā.

11. Aktīvi veicināsim publiskās privātās partnerības projektu realizēšanu publiskās infrastruktūras uzlabošanā.

12. Strādāsim, lai tiktu izveidota vienota reģionu programma tūrisma veicināšanai un attīstībai (arī viesnīcu tīkla izveidei).

13. Panāksim, lai tiktu samazināti nodokļi darbaspēkam, vienkāršosim un paplašināsim mikrouzņēmumu nodokļa pielietošanu.

14. Panāksim, lai zinātnē Eiropas Savienības līdzekļi tiktu virzīti valsts pasūtījuma izpildē, prioritāri atbalstot praktiskus pētījumus nozarēs, kurās izmantojami mūsu atjaunojamie resursi, lai Latvijā uz vietas varētu ražot nepieciešamās iekārtas un šīs ražotnes jāizvieto reģionos.

15. Pierobežā ieviesīsim īpašu nodokļu režīmu, atvieglotu vīzu saņemšanu un robežas šķērsošanu, lai veicinātu pierobežas tirdzniecību un kavētu kontrabandu.

16. Atjaunosim ceļu fondu un visu akcīzes nodokli novirzīt šajā fondā.

17. Noteiksim zemu un iekasējamu dienesta automašīnu nodokli uzņēmējiem.

18. Pārskatīsim un uzlabosim ceļu nodokļa piemērošanas likmes sistēmu un kārtību.

LAUKSAIMNIECĪBA

19. Strādāsim, lai panāktu būtisku hektārmaksājumu palielinājumu no Eiropas Savienības, paplašinātu atbalstu pārejai uz netradiocionāliem lauksaimniecības veidiem, kas ir piemēroti arī nelielām saimniecībām.

20. Izmantojot Vidzemes tīro vidi, vairāk atbalstīsim bioloģiskās saimniecības un samazināsim tām birokrātisko slogu.

21. Profesionālajā izglītībā apmācīsim speciālistus, kuri efektīvi un prasmīgi spēj strādāt ar moderno lauksaimniecības un mežistrādes tehniku.

22. Nepieļausim kāda no saimniekošanas veidiem izcelšanu – mums vienlīdz svarīgas visa lieluma saimniecības, kas saglabā tradicionālo lauku dzīvesveidu viensētās. Viens no nākotnes saimniekošanas veidiem – hobijsaimniecības paralēli algotam darbam citviet.

23. Izstrādāsim un ieviesīsim īpašu programmu meliorācijas sistēmu uzturēšanai un atjaunošanai.

24. Atbalstīsim pašlaik neizmantoto lauksaimniecības zemju atgriešanu aktīvā saimnieciskajā

25. Pakāpeniski ieviesīsim sistēmu par degvielas akcīzes nodokļa atmaksu tehnikai,kuru izmanto mežu nozarē.

SABIEDRĪBA

26. Katrs vidzemnieks mums ir ļoti svarīgs! Panāksim, lai viņš justos vajadzīgs un piederīgs Vidzemei un Latvijai.

27. Veidosim ciešu saikni ar vidzemniekiem, viņu pēctečiem, kurus dzīve aiznesusi uz citiem reģioniem un valstīm.

28. Attīstīsim uzņēmējdarbības gara, censonības un ekonomisko procesu likumsakarību sapratni visā sabiedrībā, jo īpaši jaunatnē. Tas ir viens no stūrakmeņiem valsts sekmīgai attīstībai vidējā un tālākā termiņā.

29. Izveidosim īpaša atbalsta programmu jaunajām ģimenēm, tostarp pirmā mājokļa iegādei, paplašinot pašvaldību iespējas un tiesības sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem.

30. Strādāsim pie ģimenes tradīciju saglabāšanas, arī tiesībām saglabāt uzvārdu oriģinālrakstībā, kāds tas bijis LR pirms 2.pasaules kara.

IZGLĪTĪBA

31. Veicināsim pakāpenisku pāreju uz bezmaksas bērnudārziem, palielinot valsts dotāciju, tādējādi sekmējot dzimstību un sabiedrības integrāciju.

32. Nodrošināsim bērnudārzus un sākumskolas maksimāli tuvu dzīvesvietai. Stiprināsim sākumskolu, pamatskolu un nelielo vidusskolu materiālās bāzes (modernu mācību kabinetu un interaktīvo mācību līdzekļu iegādes programma par ES līdzekļiem). Pedagogu atalgojumā ieviesīsim koeficientu sistēma – jo tālāk no Rīgas, jo lielāks koeficients un piemaksas par mācību sasniegumiem.

33. Lai saglabātu kultūrvēsturisko mantojumu, skolās maksimāli atbalstīsim kora dziedāšanas, tautas dejas un citas tradīcijas.

34. Strādāsim, lai jauniešiem nodrošinātu vidējās vispārējās un profesionālās izglītības ieguves iespējas. Maksimāli modernas, uz Reģiona vajadzībām un tradīcijām vērstas. Uzskatām, ka vidējā izglītība katram jaunietim ir obligāta prasība.

35. Stiprināsim Vidzemes augstskolas darbību un nodrošināsim tās paplašināšanas un attīstības iespējas.

KULTŪRA

36. Stiprināsim un uzlabosim mūzikas, mākslas skolu sistēmas darbību, palielinot valsts finansējumu. Nodrošināsim būtisku valsts un pašvaldību atbalstu visa līmeņa kultūras aktivitātēm. Atjaunosim valsts finansējumu labāko amatiermākslas kolektīvu vadītājiem.

37. Nodrošināsim Kultūrakapitāla fondam finansējumu, ko veidos procenti no akcīzes nodokļa alkoholam, tabakai un azartspēlēm. Kultūrkapitāla fondā izveidosim īpašu programmu kultūras aktivitātēm reģionos.

38. Noteiksim lielāku valsts atbildību par valsts nozīmes kultūras pieminekļiem. Sniegsim finansiālu palīdzību to aizsardzībā un atjaunošanā.

SPORTS

39. Stiprināsim un attīstīsim sporta skolu sistēmu un palielināsim valsts finansējumu minētajām skolām.

40. Strādāsim pie Sporta fonda izveides, kas tiktu finansēts līdzīgi kā Kultūrkapitāla fonds.

41. Izveidosim sporta klubu sistēmu, kas vērsta uz visu paaudžu sportistu plašu, aktīvu iesaistīšanu gan veselīga dzīves veida uzturēšanai, gan augstu rezultātu sportā sasniegšanai. Princips – daļējs valsts finansējums, vadoties no iesaistīto cilvēku skaita.

DEMOGRĀFIJA

42. Radīsim jaunas darba vietas, kas ir pirmais priekšnosacījums demogrāfiskās situācijas uzlabošanai.

43. Noteiksim lielākas iedzīvotāju nodokļa atlaides par katru bērnu.

44. Izveidosim attīstības fonda finansētu programmu pirmā mājokļa iegādei jaunajām ģimenēm.

45. Ieviesīsim saprātīgu bezbērnu nodokli.

46. Nodrošināsim pakāpenisku pāreju uz bezmaksas bērnudārziem.

47. Organizēsim pasākumus sabiedriskās domas izmaiņām un ģimenes vērtību stiprināšanai.

48. Nodrošināsim saprātīgu plānveida imigrāciju, ražotnēm piesaistot speciālistus kādi Latvijā nav atrodami, ar stingrām prasībām valsts valodas apguvē un iekļaušanos vietējā sabiedrībā pieņemot tās vērtības un tradīcijas.

SOCIĀLĀ JOMA

49. Nodrošināsim minimālās pensijas piesaisti iztikas minimumam, pensiju aprēķinu sistēmā lielāku uzsvaru liekot uz darba stāžu, nediskriminējot tos pensionārus, kuru darba stāžs veidojies pirms neatkarības atgūšanas.

50. Noteiksim lielākas tiesības pašvaldībai lemt par pabalstu veidiem un izmaksāšanas kārtību. Palielināsim valsts mērķdotāciju pabalstiem, kas veicina dzimstību un bezdarbnieku iesaistīšanos darba tirgū.

VESELĪBA

51. Skaidri definēsim valsts garantētos medicīnas pakalpojumus. Nodrošināsim saprātīgi (arī attālumu ziņā) izveidotu un pienācīgi finansētu veselības aprūpes iestāžu tīklu.

52. Izveidosim pieejamu sistēmu veselības pārbaudei un profilaksei lauku iedzīvotājiem.

VALSTS FINANSES

53. Mainīsim starptautiskā aizdevuma nosacījumus. Daļu līdzekļu paredzēsim izmantot tautsaimniecības attīstībai. Pieprasīsim kredītbrīvdienas un atbrīvotos līdzekļus ieguldīsim ekonomikas atveseļošanā.

VIDE

54. Strādāsim, lai saglabātu vienu no lielākajām Latvijas bagātībām – tīru, daudzveidīgu vidi (dabu).

55. Samazināsim birokrātisko slogu vides jomā, bet būtiski palielināsim dabas sargu (zivju inspektoru u.c.) skaitu un nodrošinājumu.

TIESLIETAS

56. Saglabāsim rajona tiesu un zemesgrāmatu katrā bijušajā rajona centrā. Uzlabosim zemes dienesta pieejamību.

57. Kardināli mainīsim sodu sistēmu, paredzot bargākus sodus noziedzniekiem, kuri ir apdraudējuši vai nākotnē potenciāli var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību.

58. Panāksim, lai citos noziegumu veidos un pārkāpumos ņemtu vērā Norvēģijas pieredzi – samazinātu cietumā pavadāmo laiku, dažādotu sodu veidus (tostarp ieviešot mājas arestu) un akcentu liktu uz integrāciju sabiedrībā.

Vidzemes partija
jūnijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Latvijas novadi, kuros strādā Vidzemes partijas deputāti
Kalendārs
jūnijs 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930