Deputātu kandidātu saraksts Ķekavas novadā

Vidzemes partijas Ķekavas novada kopas deputātu kandidātu saraksts 2013. gada pašvaldību vēlēšanās

1. VALTS VARIKS

Būvinženieris

Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte, būvinženiera kvalifikācija ar specializāciju hidrotehniskajās būvēs. Ķekavas vidusskola

Profesionālā darbība: saistīta ar Rīgas hidroelektrostaciju, sākot no meistara līdz dienesta vadītājam. Kopš 2009.g. – Ķekavas novada domes deputāts. Attīstības un īpašumu komitejas loceklis

Mērķis: Veidot tādu Ķekavas novadu, kur būtu iespējams pilnvērtīgi dzīvot un attīstīties, ar savu identitāti, tādu, kur cilvēki vēlas palikt

Papildus informācija: 38 gadi, precējies, trīs meitas. Esmu Studentu korporācijas Fraternitas Imantica biedrs, biedrību „Latvijas lielo aizsprostu biedrība”, „Ozols”, „Turies, Ķekava!” biedrs, Tautas deju ansambļa „Zīle” dalībnieks

 

2. ILGONIS LEIŠAVNIEKS

Vadībzinību speciālists

Izglītība: Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāte, maģistra grāds sabiedrības vadības zinātnēs. Sociālās pedagoģijas un sociālā darba augstskola „Attīstība”, sociālais darbinieks. Rīgas 4.medicīnas skola, medicīnas feldšeris, Balvu 1.vidusskola

Profesionālā darbība: Kopš 2013.g. – Labklājības ministrijas Valsts sociālās aprūpes centra „Zemgale” direktors. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Informācijas sabiedrības politikas departaments, direktors. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts, Stratēģijas un politikas plānošanas departaments, direktors. Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta Sociālo pakalpojumu nodaļa, vecākais referents, vadītāja vietnieks, vadītājs. Kopš 2009. g. – Ķekavas novada deputāts, Sociālo lietu komitejas un Finanšu komitejas loceklis

Mērķis: darīt lietas tā, lai nav kauns nedz pašam, nedz bērniem

Papildu informācija: 51 gads, precējies, divi dēli. Biedrības „Turies, Ķekava!” valdes priekšsēdētājs. Enerģiju darbam smeļos slēpojot, braucot ar velosipēdu un foreļojot

 

3. JĀNIS VAIVODS

Nekustamo īpašumu attīstības konsultants

Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmijas lauksaimniecības celtniecības fakultāte, inženiera – celtnieka kvalifikācija. Ķekavas vidusskola

Profesionālā darbība: saistīta ar nekustamo īpašumu projektu attīstību no koncepcijas izstrādes līdz būvniecības procesu plānošanai, uzraudzībai un objektu nodošanai ekspluatācijā. Nekustamo īpašumu firmas SIA “Latio” mākleris, SIA “PBLC Nekustamie īpašumi” ģenerāldirektors un valdes priekšsēdētājs, SIA “Modern City uzņēmumu grupa” izpilddirektors

Mērķis: būt pacietīgam, atbildīgam un godīgam prasībās, labi veikt savus pienākumus, lietas izdarīt pareizi ar pirmo reizi

Papildu informācija: 49 gadi, precējies, dēls, biedrības „Turies, Ķekava!” valdes loceklis. Mani interesē sports, arhitektūra, kino

 

4. AIGARS EVARDSONS

Pulkvedis, Iekšlietu ministrijas izdienas pensionārs, jurists, eksperts korupcijas novēršanas jautājumos

Izglītība: Rīgas Stradiņa universitāte, doktorantūra tiesību zinātnēs. Latvijas Policijas akadēmija, profesionālais maģistra grāds tiesību zinātnēs. Krievijas Federācijas Augstākā izmeklētāju skola, profesionālais maģistra grāds, tiesu eksperts – kriminālists, jurists. Priekuļu lauksaimniecības tehnikums, tehniķis – mehāniķis

Profesionālā darbība: sabiedriskās kārtības nodrošināšana un noziedzības apkarošana, korupcijas novēršana un topošo juristu apmācība. 29 gadu dienests Iekšlietu ministrijas Valsts policijā (jaunākais inspektors, vecākais kriminālpolicijas inspektors, Kriminālistikas pārvaldes priekšnieka vietnieks – Ekspertīžu biroja priekšnieks, Policijas skolas priekšnieks, Valsts policijas koledžas direktors). 2012.g. – Rīgas Domes Birokrātijas apkarošanas centra vecākais eksperts korupcijas novēršanas jautājumos. Rīgas Stradiņa universitātes tiesību zinātņu fakultātes vieslektors

Mērķis: pilnveidot un turpmāk nodrošināt atklātību, labas pārvaldības principa ievērošanu Ķekavas novada pašvaldības iestādēs, t.sk., pašvaldības dibinātajās kapitālsabiedrībās. Pilnveidot pašvaldības policijas darbu, lai ikviens iedzīvotājs novadā justos droši, un policists būtu palīgs un draugs

Papildu informācija: 50 gadi, precējies, šobrīd ar sieviņu audzinām vienu pilngadīgu dēlu un vienu nepilngadīgu meitu. Latvijas Starptautiskās Policijas asociācijas valdes loceklis. Stūres kluba biedrs. „Gada auto’’ žūrijas eksperts

 

5. VĒSMA OZOLIŅA

Kultūras darbiniece

Izglītība: Jāzepa Vītola Latvijas Valsts konservatorija, kultūrizglītības darba organizatora – metodiķa kvalifikācija. Alojas Ausekļa vidusskola.

Profesionālā darbība: saistīta ar kultūras jomu. 2011.g. – Ķekavas novada Kultūras aģentūra, kultūras procesu un stratēģijas projektu vadītāja. 2009.g. – Ķekavas kultūras aģentūra, Ķekavas kultūras nama vadītāja. 1996.g. – Ķekavas pagasta kultūras nama direktore. 1978.g. – daļas vadītāja Ķekavas putnu fabrikas kultūras namā

Mērķis: ilgo darba gadu pieredze, strādājot Ķekavā un pēdējos gadus iepazīstot visu novadu, dod man pārliecību, ka labi pazīstu iedzīvotājus, spēju orientēties viņu kopējās vajadzībās un esmu gatava godīgi un atklāti strādāt to realizēšanā

Papildus informācija: no mākslām priekšroku dodu teātrim. Patīk rokdarbi. Ar apbrīnu un pietāti izturos pret visu Dabas radīto

 

6. AIGARS VĪTOLS

Sportists, uzņēmējs

Izglītība: NewPort International University (ASV), biznesa vadība

Profesionālā darbība: SIA “Anakom”, valdes loceklis. Basketbola klubs “Jēkabpils”, sportists. Profesionāls sportists vairāk ka 20 gadus, ilggadīgs Latvijas izlases spēlētājs un kapteinis, 6-kārtējs Latvijas čempions

Mērķis: darīt visu iespējamo, lai Ķekavas novada iedzīvotāji būtu veseli gan miesā, gan garā. Lai jauniešiem būtu motivācija un iespējas pievērsties savai fiziskajai izaugsmei. Esmu redzējis profesionālo sportu no iekšpuses. Zinu, kā sistematizēt un optimizēt esošos novada resursus tā, lai tiem, kuri vēlas pievērsties sportam, būtu visi nepieciešamie priekšnosacījumi savu augstāko mērķu sasniegšanai

Papildus informācija: 37 gadi, ģimenē 3 bērni. Spēku un dzīvesprieku dod ģimene, sports un teātris. Sirdī – ķekavietis

 

7. GINTA ZUŠA

Pedagoģe

Izglītība: Latvijas Universitāte, fizikas un matemātikas fakultāte, matemātiķa, pasniedzēja kvalifikācija. Rīgas 1. ģimnāzija

Profesionālā darbība: Ķekavas vidusskola, matemātikas skolotāja un direktores vietniece izglītības jomā, Ķekavas novada matemātikas un informātikas metodiskās apvienības vadītāja. Sesavas pamatskola, sākumskolas skolotāja un matemātikas skolotāja

Mērķis: nodrošināt kvalitatīvu izglītību ikvienam Ķekavas novada skolēnam

Papildus informācija: 42 gadi, precējusies, ģimenē aug divi dēli

 

8. JURIS STIKĀNS

Uzņēmējs

Izglītība: Latvijas Policijas akadēmija, Publisko tiesību nodaļa, 5. līmeņa profesionālais grāds jurisprudencē, jurista kvalifikācija

Profesionālā darbība: privāto bērnudārzu tīkla uzņēmuma „BeBe.lv’’ un EKO termo regulējoša apģērba ražošanas, mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmuma „ThermoKid ‘’ direktors un līdzīpašnieks

Mērķis: Ķekavas novada attīstības veicināšana, izmantojot savu profesionālo pieredzi uzņēmējdarbībā

Papildus informācija: precējies, sieviņa Rita, dēls Jorens (4 gadi), meita Jurita (10 gadi)

 

9. JURIS MILTS

Projektu vadītājs. Projektētājs

Izglītība: Essenes (Vācija) universitāte, Vides labiekārtošanas speciālists. Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte, kvalifikācija – inženieris vides un ūdenssaimniecības specialitātē. Kazdangas lauksaimniecības tehnikums. Ķekavas vidusskola

Profesionālā darbība: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs. Profesionālajā jomā esmu attīstījies no ekspluatācijas inženiera līdz projektēšanas nodaļas vadītājam. Patlaban nodarbojos ar projektu vadīšanu, kuros ir iesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums (ERAF; KF)

Mērķis: aktīvi darboties, lai, balstoties uz labi koptām tradīcijām, veidotu ilgtspējīgu vidi nākotnei. Tikai sakārtotā vidē spēj attīstīties gan vesela miesa, gan bagāts gars

Papildu informācija: 36 gadi, precējies, divas meitas

 

10. GINTS KLĒĢERS

Ķekavas novada florbolists

Izglītība: Baltijas Starptautiskais institūts – sabiedriskās attiecības. Rīgas 1. vakara ģimnāzija

Profesionālā darbība: reklāmas aģentūras SIA „Smart Promo” projektu vadītājs. Apkalpoju Rīgas un reģionālos tirdzniecības centrus, pārdodot to reklāmas laukumus gan iekšējiem nomniekiem, gan ārējiem klientiem

Mērķis: attīstīt sporta aktivitātes un vairot aktīvās atpūtas iespējas Ķekavas novada iedzīvotājiem

Papildus informācija: 26 gadi, drīz precēsies

 

11. DZINTRA MAĻINOVSKA

Pensionāre

Izglītība: Brocēnu vidusskola ar specializāciju ķīmiķe-laborante

Profesionālā darbība: šobrīd aktīva pensionāru biedrības „Polārblāzma” padomes kultūras pasākumu organizatore. 2009.-2010. g. – Ķekavas Kultūras aģentūras saimniecības pārzine un Doles Tautas nama kultūras pasākumu organizatore. 2005.-2008. g. – Ķekavas pagasta padomes priekšsēdētāja. 2001.g – 2003.g. – Ķekavas pagasta padomes deputāte un speciāliste sporta, jaunatnes un bērnu jautājumos. Šajā laikā īstenoju vairākus projektus sporta jomā. Manā virsvadībā tika ierīkoti sporta laukumi Ķekavā, Valdlaučos, Rāmavā, tika nopirkts un aprīkots Sporta nams, organizēti Sporta svētki Ķekavā, Valdlaučos, ieviesta tradīcija nominēt „Gada sportistu”. 2002.g. -1993.g. – lauksaimniecības kooperatīvās sabiedrības „Ķekavas Kodols” valdes priekšsēdētāja. 1972.g. – kolhoza „Ķekava” arodbiedrības priekšsēdētāja

Mērķis: veicināt pensionāru līdzdalību dažādos novada procesos un attīstības projektos gan kultūras, gan sporta jomās

Papildu informācija: precējusies, trīs bērni un četri mazbērni

 

12. LINDA ZAĶE

Pedagoģe, izglītības speciāliste

Izglītība: šobrīd University of Applied Management (Vācija), starptautiskā maģistra programma, izglītības menedžments un Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija, organizācijas vadība ar specialitāti – izglītības vadība, maģistratūra. Latvijas Universitāte, Pedagoģijas fakultāte, angļu valodas skolotājas kvalifikācija. Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, bakalaurs sporta pedagoģijā. Ķekavas vidusskola

Profesionālā darbība: Ķekavas novada pašvaldība, Ķekavas novada Jaunatnes iniciatīvu cetra direktora pienākumu izpildītāja (amata apvienošanas kārtībā), Izglītības daļas speciāliste. Ķekavas vidusskola, skolotāja.

Mērķis: mana maģistra darba tēma saistīta ar kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas iespēju izpēti vispārējās izglītības iestādēs. Mērķis – ieviest vienotu kvalitātes vadības sistēmu mūsu novada skolās, izmantojot to kā izglītības kvalitātes uzlabošanas instrumentu

Papildus informācija: 39 gadus esmu Ķekavas un Latvijas patriote. Manā ģimenē aug divas meitas, esmu biedrību „Turies, Ķekava!”, „Ķekavas novada jauniešu padome” un „Sporta klubs „Ķekavas novads” ‘’ valdes locekle

 

13. PĀRSLA DZIRNE

Lauksaimniecības speciāliste

Izglītība: 1993.g.-Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauksaimniecības zinātņu maģistrs 1972.-1977.g.-Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija, Zooinženieru fakultāte, kvalifikācija-zooinženieris.

Profesionālā darbība: Man ir tikai viena darbavieta – putnu fabrika „Ķekava”. Kā putnkopibas speciāliste un ražošanas vadītāja tur nostrādāju 33 gadus. Šobrīd esmu mājsaimniece.

Mērķis: atgriezt sabiedrībai pārliecību un ticību, ka katra Ķekavas novada iedzīvotāja problēmas un intereses, mums ir svarīgas, un tām noteikti tiks meklēts risinājums.

Papildu informācija: piederu pie “zaļi” domājošiem, esmu dabas draugs, gan sadzīvē, gan valstiskā mērogā

 

14. GUNTIS TĪĢERIS

Uzņēmējs

Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, Mehanizācijas fakultāte, autombīļu un autosaimniecību specialitāte

Profesionālā darbība: lauksaimniecības tehnikas un servisa un degvielas mazumtirdzniecības uzņēmuma SIA „Kalnakrogs’’ valdes priekšsēdētājs. Dīzeļmotoru, lauksaimniecības tehnikas, ģenerātoriekārtu tirdzniecības un servisa uzņēmuma SIA „Autex’’ valdes priekšsēdētājs, īpašumu iznomāšanas un apsaimniekošanas uzņēmuma SIA „Serviss Dole’’ valdes loceklis

Mērķis: darīt to, ko zinu un māku, nodrošinot visiem pieņemamus dzīves un darba apstākļus. Ar savu darbību veicināt un uzlabot apkārtējās telpas un vides attīstību

Papildu informācija: precējies, ģimenē ir trīs dēli

 

15. EDGARS MELNIEKS

Vadībzinību speciālists, auditors

Izglītība: Latvijas Universitāte, bakalaura grāds vadībzinātnē. Ražošanas apvienības VEF tehniskā skola, automehāniķis. Ķekavas vidusskola

Profesionālā darbība: VAS „Latvijas Valsts ceļi”, iekšējā audita daļas auditors. Valsts policija, kārtības policijas inspektors

Mērķis: strādāt tā, lai Ķekavas novads būtu labas pārvaldības piemērs visām Latvijas pašvaldībām, un Ķekavas novada iedzīvotāji būtu lepni par savu novadu

Papildus informācija: 40 gadi, precējies, dēls

 

16. EDGARS VARAŅICKIS

Reklāmas speciālists

Izglītība: Latvijas universitāte, Sociālo zinātņu fakultāte, bakalaura grāds komunikāciju zinātnē. Rīgas Tirdzniecības tehnikums, reklāmas servisa komercdarbība. Ķekavas vidusskola

Profesionālā darbība: reklāmas aģentūra AV Multimedia. Reklāmas projektu izstrāde, plānošana un uzraudzība

Mērķis: vai darbojoties sabiedrības labā, var būt arī mazāks mērķis, kā nodrošināt ikkatra novada iedzīvotāja labklājību? Varbūt tas ir ambiciozi, bet es ticu, ka, paturot šo lielo mērķi kā vadmotīvu, nav iespējams kļūdīties praktisku lēmumu pieņemšanā

Papildu informācija: 27 gadi, Jaunā Miltu teātra dalībnieks

 

17. LINDA ZIEDIŅA-ĒRGLE

Interaktīvo risinājumu satura speciāliste

Izglītība: 2012.g. – Latvijas Universitāte, Humanitāro zinātņu maģistrs Baltijas jūras reģionu studijās. 2009. g.- Birmingemas universitātes koledža (Anglija), bakalaura grāds Tūrisma un biznesa vadībā. 2007.g.- dalība studentu apmaiņas programmā Seviļas privātajā augstskolā EUSA (Spānija) Tūrisma uzņēmumu vadības un kultūras programmā

Profesionālā darbība: tūrisma tirgus speciāliste un Latvijas oficiālā tūrisma portāla www.latvia.travel satura speciāliste Tūrisma attīstības valsts aģentūrā. Informācijas centra koordinatore Dziesmu un deju svētkos 2008.g. Birmingemas universitātes studentu informācijas centra administratore

Mērķis: piesaistot Eiropas Savienības fondu, privāto uzņēmēju un pašvaldības līdzekļus, veicināt jaunu, izglītojošu un vidi saudzējošu tūrisma objektu izveidi (izzinošas dabas takas, nūjošanas takas, velotūrisma maršruti, vietējo ražotāju un amatnieku centri). Veicināt pašvaldības un uzņēmēju interesi iesaistīt skolēnus un jauniešus vasaras darbos un nodrošināt prakses iespējas novada uzņēmumos. Rūpēties par to, lai tiktu attīstīta kultūrvide Plakanciemā (dažādu paaudžu interešu pulciņi, kultūras centra izveide, pasākumu organizēšana). Esmu par ziedošu, sakoptu, labiekārtotu un ekoloģiski tīru Ķekavas novadu!

Papildus informācija: 26 gadi, kaislīga ceļotāja un teātra mīļotāja, katoliete. Ar vīru audzinu vienu mazu ziķeri. Vasarā patīk rušināties ģimenes iekoptajos mazdārziņos

 

18. KASPARS PRIEDE

Virszemes apkalpošanas dispečers

Izglītība: šobrīd mācos maģistrantūrā Latvijas Universitātē diplomātiju. Rīgas Stradiņa universitāte, starptautiskās attiecības – Eiropas studijas. Rīgas franču licejs. Ķekavas vidusskola

Profesionālā darbība: izglītība iegūta starptautisko attiecību jomā, bet ikdienas darbs saistīts ar aviācijas nozari, strādājot virszemes apkalpošanas uzņēmumā

Mērķis: darboties Ķekavas novada attīstības veicināšanā, padarot sabiedrisko telpu par pievilcīgu vidi, kura droši justies bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem, kā arī ikvienam novada apmeklētājam

Papildus informācija: 25 gadi, nodarbināts students, kas atvērts jauniem izaicinājumiem

 

19. ANITRA VANAGA

Kultūras un sabiedrisko pasākumu vadītāja

Izglītība: Grāmatvedības un finanšu koledža, sabiedrības pārvaldes speciāliste. Rīgas Kultūras un izglītības darbinieku tehnikums, masu pasākumu režisore. Ķekavas vidusskola

 

Profesionālā darbība: grāmatu veikals „Jānis Roze’’, vadītāja. Ķekavas novada Dzimtsarakstu nodaļa, vadītājas vietniece. Ķekavas pagasta bibliotēka, bibliotekāre. Ķekavas novada pašvaldība, laulību ceremoniju mākslinieciskā vadītāja. Agrofirma „Ķekava’’, kultūras darba organizatore

Mērķis: ar darba pieredzi, sirsnīgu un godīgu attieksmi pret novadniekiem – turēt godā sadzīves tradīcijas, vadīt un pilnveidot Ķekavas novada kultūras dzīvi

Papildus informācija: 52 gadi, precējusies, meita, dēls, mazmeita. Manas dzīves neiztrūkstošās pavadones – dziesma un dzeja, bet kontrastam – labs futbols!

 

20. HARALDS BUŅĶIS

Uzņēmējs

Izglītība: Rīgas politehniskais institūts, specialitāte – civilā un rūpnieciskā celtniecība. Rīgas 5.vidusskola

Profesionālā darbība: 1993.g. – SIA „Būvrekss”, valdes loceklis. 1993.g. – 1983.g. – Kolhozs ”Ķekava”, celtniecības darbu vadītāja vietnieks

Mērķis: izveidot Ķekavas novadā vidi, kurā attīstītās uzņēmējdarbība

Papildus informācija: precējies, 2 dēli un 2 mazmeitiņas „peciņas”. Hobiji – kalnu slēpošana un darbs savā mežā ar motorzāģi vai arī darbs brīvdienās, kas pāraug nogurdinošā, bet patīkamā atpūtā

Iepazīstieties ar VIDZEMES PARTIJAS Programmu Ķekavas novadam “Turies Ķekava!”

Atbildēt

Vidzemes partija
februāris 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829  
Latvijas novadi, kuros strādā Vidzemes partijas deputāti
Kalendārs
februāris 2024
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829