Rīcības programma Valkas novadā

Mūsu rīcības programma

Ar daļu mūsu programmas iedzīvotāji var iepazīties vēlēšanu iecirkņos, bet šeit publicējam mūsu rīcības programmu pilnībā (likums paredz oficiālajai programmai vien 4000 zīmju, tāpēc daudzas būtiskas lietas tajā nevarēja ierakstīt). Šī programma tapusi vairāku gadu garumā un nav domāta vienam deputātu sasaukumam, bet gan ilgākam laika periodam. Reizi gadā plānojam izvērtēt, kas no programmas paveikts, kas tajā jāpilnveido. Katrā ziņā tā nav domāta “plauktam” vai vēlētāju mānīšanai, bet gan neatlaidīgam darbam. Protams, ja vēlētāji mums šādu iespēju dos.    

Galvenie mērķi:

Valkas novads – vieta, kur var pilnasinīgi dzīvot, veidojot sekmīgu uzņēmējdarbību vai strādājot algotu darbu, baudot laimīgu bērnību vai mierpilnas vecumdienas. Valkas novadam ir jākļūst par jauniem cilvēkiem pievilcīgu, pilnvērtīgu dzīves vietu.

Mūsu rīcība mērķu sasniegšanai:

Uzņēmējdarbība

Viens no galvenajiem novada domes uzdevumiem ir esošo darba vietu saglabāšana un jaunu darba vietu radīšanas veicināšana.

Mērķa sasniegšanai:

Valsts mērogā – prasīsim īstenot uzņēmējdarbībai labvēlīgu reģionālo, nodokļu un finanšu atbalsta politiku.

Pašvaldībā:

– Veidosim ciešus kontaktus un informācijas apmaiņu ar uzņēmējiem un radīsim  maksimāli labvēlīgu vidi to darbībai,

– Nepieciešamības gadījumā palīdzēsim projektu izstrādē un saziņā ar valsts institūcijām,

– Nodrošināsim maksimāli ātru dokumentu apriti domes struktūrās, labvēlīgu nekustamā īpašuma nodokļa  un iepirkumu  politiku,

– Veicināsim kooperācijas un citu sadarbības formu attīstību, atsevišķos gadījumos – kopuzņēmumu veidošanu, nākotnē arī publiskās – privātās partnerības projektus,

– Sniegsim atbalstu darbaspēka, it īpaši speciālistu piesaistē un apmācīšanā,

– Izveidosim biznesa inkubatoru,

– Aktīvi meklēsim un piesaistīsim investorus,

– Nodrošināsim individuālu pieeju katram vietējam vai ārvalstu investoram.

Izglītība

Mērķis –  paplašināt visu līmeņu izglītības iespējas un paaugstināt tās kvalitāti.

Valsts mērogā – prasīsim brīvpusdienas skolēniem.

Pašvaldībai veicamie uzdevumi:

– Turpināsim ieviest dzīvē Valkas un Valgas izglītības attīstības stratēģiju, dodot iespēju apgūt arodizglītību Valgā, vienlaicīgi iegūstot vidējo izglītību Valkā,

– Atjaunosim augstākās izglītības iegūšanas iespēju Valkā.

Esošās izglītības iestādes:

– Saglabāsim un attīstīsim visas novada izglītības iestādes,

– Lai nodrošinātu mūsdienīgu mācību vidi visās pilsētas un lauku skolās, pakāpeniski atjaunosim un papildināsim mācību līdzekļus un materiāli tehnisko bāzi.

Plānotie infrastruktūras projekti:

– Mūzikas skolas siltināšana,

– Ģimnāzijas fasādes un pagalma renovācija,

– Valkas pamatskolas pagalma renovācija,

– Ērģemes pamatskolas telpas,

– Kārķu pamatskolas ēdamzāles pārcelšana,

– Vijciema pamatskolas ēkas pamatu nostiprināšana,  amatniecības kabineta  remonts, malkas novietnes celtniecība,

– Ozolu pamatskolas sporta laukuma iekārtošana,

– Sniegsim palīdzību izglītības ie­stādēm projektu sagatavošanā un ieviešanā.

Izglītības process, pedagogi:

– Atbalstīsim skolas jaunu izglītības programmu izveidē un ieviešanā ar mērķi piesaistīt skolēnus arī no citiem novadiem,

– Izveidosim izglītības procesam nepieciešamu un pedagogu darbu atbalstošu izglītības administrēšanas formu:

• Nodrošināsim pedagogiem augstāku  atalgojumu nekā tiem minimāli noteiktais valstī,

•  Sakārtosim pedagogu ceļa izdevumu un transporta kustības sistēmu,

• Pilnveidosim stipendiju sistēmu jauno pedagogu piesaistei,

• Izveidosim pašvaldībā atbalsta personāla amata vienības (logopēds, psihologs u.c.) darbam visās novada izglītības iestādēs.

Skolēni:

– Nodrošināsim lauku skolu skolēniem iespēju apgūt mūzikas, mākslas un sporta skolu programmas (organizēsim transporta loku nodarbību pieejamībai),

– Izveidosim stipendiju sistēmu skolēnu mācību un sabiedriskā darba motivēšanai,

– Paplašināsim skolēnu un jauniešu dalību apmaiņas programmās, piesaistot visas  novada skolas.

Kultūra

Mērķi:

– Caur kultūru celt iedzīvotāju garīgās dzīves kvalitāti, veicināt personību pilnveidošanos un piedāvāt saturīgu brīvā laika pavadīšanu,

– Kultūrā un mākslā stiprināt nacionālo identitāti, saglabāt un papildināt kultūras mantojumu,

– Dažādu kultūras aktivitāšu pieejamības paplašināšana gan pilsētā, gan laukos.

Lai to īstenotu:

– Organizēsim daudzveidīgus kultūras un mākslas pasākumus visā novadā,

– Veicināsim iedzīvotāju iesaistīšanos pašdarbībā,

– Valkas kultūras namu veidosim par metodisko centru novadā, kas organizē gan kultūrapmācības, gan koordinē kultūras norises novadā,

– Saglabāsim katra pagasta kultūras dzīves savdabību,

– Ar kultūras pasākumu palīdzību veidosim bērnos un jauniešos nacionālo kultūras vērtību apziņu,

– Rūpēsimies par kultūras darba speciālistu pienācīgu kvalifikāciju un atbilstošu atalgojumu,

– Apzinoties, ka starptautiski festivāli ir viens no instrumentiem, ar kuru palīdzību iespējams attīstīt lokālo ekonomiku, sekmēt Valkas novada atpazīstamību un piesaistīt tūristus, festivālus plānosim savlaicīgi, profesionāli un ciešā sadarbībā ar Igaunijas kolēģiem,

– Paplašināsim bibliotēku sniegtos pakalpojumus,

– Pilnveidosim kultūras iestāžu materiāli tehnisko bāzi.

 IZKLAIDE

Kvalitatīvu, dažādām paaudzēm, gaumēm un interesēm piemērotu izklaides pasākumu un iespēju nodrošināšana mūsu sociālekonomiskajā situācijā – arī ir pašvaldības uzdevums.

Liela mēroga – arī starptautisku – izklaides pasākumu rīkošana gan popularizēs Valkas novada vārdu, gan dos labumu novada ekonomikai.

Veselības aprūpe

– Aktīvi iesaistīsimies kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu saglabāšanā un uzlabošanā, lai  tie novada iedzīvotājiem  būtu pieejami  pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai,

– Atbalstīsim jaunu veselības pakalpojumu ieviešanu, plaša spektra  medicīnas speciālistu piesaisti,

– Iesaistīsimies augstas klases medicīnas speciālistu regulāru vizīšu organizēšanā,

– Veicināsim veselīgu dzīvesveidu  un slimību profilakses pasākumus,

– Ieviesīsim medicīnas jautājumu koordinatora amatu,

– Kopā ar NVO noorganizēsim speciāla transporta pieejamību gulošiem un citiem pacientiem.

Sociālais darbs

Valsts mērogā:

– prasīsim pensiju indeksāciju,

– līdzfinansējumu sociāliem pabalstiem,

– brīvpusdienas bērniem.

Pašvaldībā:

– Dažādosim sociālās palīdzības veidus:

• Palielināsim gan morālu, gan materiālu atbalstu ģimenēm ar  bērniem,

• Nodrošināsim individuālu pieeju sociālo problēmu risināšanā,

• Izveidosim dienas centru pensionāriem.

– Aktīvi sadarbosimies ar pensionāru organizācijām,

– Aicināsim un atbalstīsim  pensionārus veidot pensionāru klubus vai to filiāles arī pagastos,

– Piedāvāsim pensijas vecuma cilvēkiem iesaistīties dažādās brīvprātīgās aktivitātēs:

• Veselības uzlabošanas veicināšanā,

• Mūžizglītībā,

• Kultūras pasākumos,

• Rokdarbos, dārzkopībā un citos pasākumos.

– Iesaistīsim pabalstu saņēmējus dažādās noderīgās aktivitātēs.

Sports

Mērķis – radīt visaptverošu daudzpusīgu  sporta dzīves modeli, kas paredz:

– ikvienam iedzīvotājam  nodrošināt iespējas sportojot  saglabāt un uzlabot veselību,

– ikvienam uzņēmīgam un talantīgam sportistam nodrošināt iespēju sasniegt augstus rezultātus, tādējādi nesot Valkas novada vārdu Latvijā un pasaulē,

– Ar sporta pasākumu palīdzību veicināt novada ekonomisko attīstību.

Veicamie uzdevumi:

Sportisti

– Atbalstīsim novada iedzīvotājus, kuri vēlas sasniegt augstus, profesionālā sporta   līmenim atbilstošus rezultātus,

– Īpaši veicināsim  plašāku jaunākās un vecākās paaudzes iesaistīšanos veselības sporta aktivitātēs laukos un  pilsētā,

– Attīstīsim gan veselības, gan  hobijsportu, gan sporta tūrismu.

Infrastruktūra un sporta speciālisti – nodrošināsim esošās sporta infrastruktūras  uzlabošanu, efektīvāku un intensīvāku tās izmantošanu,  jaunu būvniecību:

– Valkas ģimnāzijas sporta halles pagarināšanu,

– BMX trasi,

– sporta laukumu uzlabošanu, sakārtošanu  un uzturēšanu  vai izveidi pagastos un pie  Valkas pamatskolas (futbolam),

– izveidosim pie stadiona Valkā  šķēpa un diska mešanas sektoru,

– Veicināsim viesnīcu, sporta internāta (hosteļa) izveidi,

– Rūpēsimies par treneru, tiesnešu, menedžmenta paplašināšanu, kvalifikācijas celšanu, sporta pedagogu nodrošināšanu skolās.

Sporta dzīve

– Rīkosim vietējās pagastu un novada sporta spēles, čempionātus un citas sporta sacensības. Daļu novada čempionātu rīkosim vairākās kārtās, lai katra kārta notiktu citā pagastā,

–  Saglabāsim pagastu sporta tradīcijas,

– Savstarpēji sadarbojoties, meklēsim jaunus piedāvājumus esošo sacensību organizēšanā,   piesaistot arvien jaunus interesentus un aktīvā dzīvesveida piekritējus,

–  Rīkosim treniņnometnes novada sporta bāzēs Kārķos, Vijciemā un Valkā,

–  Aktivizēsim demokrātiskus sporta veidus – novusu, dambreti, galda tenisu, šautriņas, tautas bumbu u. c.,

–  Sacensībās veidosim grupas bez laika kontroles, paredzēsim veicināšanas balvas, īpaši maziem bērniem, pensionāriem.

Bērniem un jauniešiem:

– Risināsim jautājumu par pagastos dzīvojošo  bērnu, kā arī to  novada jauniešu, kuri mācās Valgas arodskolā, iekļaušanu  treniņu procesā lielajās sporta bāzēs,

– Meklēsim iespējas izmantot Valgas infrastruktūru, piedāvājot  peldēšanas nodarbības novada skolēniem,

– Vadoties no Latvijas futbola klubu pieredzes, veicināsim Valkas  bērnu un jauniešu iesaistīšanos sportā, par prioritātēm izvirzot saikni starp izglītību un ģimeni, tādējādi attīstot jaunos sportistus kā izglītotas, uzņēmīgas personības un veicinot Latvijas futbola un citu sporta veidu attīstību.

 – Organizēsim liela mēroga sacensības gan Latvijas mērogā, gan kopā ar Igaunijas sportistiem, gan starptautiskā  mērogā, tai skaitā pašvaldību sadraudzības sacensības, vairāku dienu  garumā, kas savukārt būs pienesums vietējai ekonomikai.

Sporta klubu attīstība:

– Saglabāsim esošos sporta klubus un veidosim  Centrālo Valkas novada sporta klubu  (lai varētu iesaistīt kaimiņu pašvaldības, kā alternatīvu paredzam iespēju veidot Ziemeļlatvijas sporta klubu ar vienotu menedžmentu, finansējuma piesaistīšanu, transportu, sacensību rīkošanu),

– Sporta veidos, kuros  ir entuziasti, bet nav klubu, attiecīgi veidosim sekcijas.

Sportiska dzīvesveida popularizēšana– iesaistīsim masu medijus sporta dzīves popularizēšanā, veicināsim savstarpējās komunikācijas uzlabošanu.

 Pagasti

Valsts mērogā – cīnīsimies par lauku ceļu stāvokļa uzlabošanu un nepieciešamās infrastruktūras izveidi uzņēmējdarbības veicināšanai.

Pašvaldības līmenī:

– Katram pagastam izstrādāsim un  īstenosim savu attīstības programmu, galveno akcentu liekot uz jaunu darba vietu radīšanu, izglītības pieejamību, tūrisma veicināšanu un ērtu pilsētas sniegto iespēju izmantošanu,

– Nelielajos ciematos (kā Omuļi, Zaķi u.c.) veidosim pakalpojumu centrus, kur iedzīvotājiem būtu pieejami dažādi pakalpojumi un iespēja pulcēties,

– Lielo kultūras un sporta pasākumu programmu daļu veidosim pagastos,

– Uzlabosim iedzīvotāju nokļūšanas iespējas novada centrā – vai nu reorganizējot sabiedriskā transporta sistēmu, vai arī izmantojot pašvaldības autobusus.

  Lauksaimniecība

– Veicināsim tālāku lauksaimniecības kooperāciju un modernu saimniekošanas metožu  un tehnoloģiju ieviešanu,

– Rosināsim un koordinēsim lauksaimnieciskās ražošanas dažādošanu, palīdzēsim veidot lauksaimniecības, piemājas saimniecību, amatnieku ražojumu realizācijas sistēmu, ieskaitot stendus lielo pilsētu tirgos, iespējams,  specializētu veikalu Rīgā, kā arī eksportu,

– Palīdzēsim veidot nelielus pārstrādes uzņēmumus,

– Veicināsim dārzkopības attīstību un kooperāciju visā novadā – ne vien pašu priekam, bet arī novada iedzīvotāju ienākumu palielināšanai.

Komunālā saimniecība

Valsts līmenī  – aktīvi cīnīsimies par finansējumu ceļu un ielu sakārtošanai.

Pašvaldībā:

– Nostiprināsim un atjaunosim materiāli tehnisko bāzi komunālajā saimniecībā,

– Nodrošināsim avāriju un dabas stihiju radītu situāciju ātru novēršanu,

– Veicināsim  gan publisko, gan daudzdzīvokļu māju siltināšanu,

– Pakāpeniski pārplānosim un saposīsim daudzdzīvokļu māju apkārtni un pagalmus,

– Veicināsim vietējo uzņēmumu iesaistīšanos komunālo pro­blēmu risināšanā,

– Būtiski pilnveidosim parku, skvēru apjomu, kvalitāti un apsaimniekošanu visā novadā.

Īpašumi

Valkas novadā ir daudz neizmantotu vai daļēji izmantotu īpašumu, kas pieder gan  pašvaldībai gan privātpersonām.

– Pieliksim visas pūles, lai gan ar nekustamā īpašuma nodokļu likmju palīdzību, gan aktīvi meklējot investorus vai apsaimniekotājus, šos īpašumus atgrieztu aktīvā ekonomiskā vai sabiedriskā apritē,

– Attiecīgi veicināsim īpašumu sakopšanu.

Apkārtējā vide

 – Pakāpeniski uzlabosim pilsētas un pagastu iedzīvotāju dzīves telpu atbilstoši 21. gadsimta ekoloģiskajiem standartiem,

– Ar sabiedrības atbalstu  sekosim, lai netiktu piesārņota apkārtējā vide,

– Rūpēsimies, lai publiski pieejamās atpūtas vietas novada teritorijā tiktu turētas kārtībā,

– Dažādosim pasākumus un atzinības izteikšanas formas par sakoptām sētām, mājām, sabiedriskām ēkām, laukiem un citām novada  teritorijām,

– Sakārtosim dzīvnieku patversmi un risināsim klaiņojošu dzīvnieku problēmu, sadarbojoties ar dzīvnieku aizsardzības organizācijām,

– Pakāpeniski uzlabosim publisko ūdeņu (arī mazo upīšu ) tīrību,

– Rūpēsimies par floras un faunas bagātību saglabāšanu un pavairošanu.

Nevalstiskās organizācijas

Mūsu pārliecība ir, ka novada domei  maksimāli jāatbalsta sabiedrības pašorganizēšanās un iniciatīva – mērķu īstenošanai apvienojoties nevalstiskajās organizācijas (NVO).

Atbalstīsim un palīdzēsim:

– Ar telpām, konsultācijām grāmatvedības kārtošanā un juridisko jautājumu risināšanā,

– Rosināsim  tādu NVO izveidi, kas veicina mājamatniecības, mājražošanas, dārzkopības, kooperācijas attīstību novadā.

Atbalsts jauniešiem

Mērķis: Valkas novadam ir jākļūst par jauniem cilvēkiem pievilcīgu, pilnvērtīgu dzīves vietu.

Rīcība:

 Jauniešu nodarbinātības veicināšana:

– mērķtiecīgu apmācību organizēšana novadam vajadzīgās profesijās,

– stipendiju sistēmas pilnveidošana,

– investoru meklēšana nozarēs, kurās nepieciešamas mūsdienīgas iemaņas (IT u.c.).

 Jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana:

–  Biznesa inkubatora izveide,

– Krājaizdevu sabiedrības izveide, caur to – atbalsts jaunām ģimenēm pirmā mājokļa iegādei, tā iekārtošanai. Šādas programmas iniciēšana valsts līmenī,

–  Jaunatni  interesējošu pasākumu regulāra rīkošana (mūzikā, sportā, citās jomās) – ideju ģenerēšanā un rīkošanā maksimāli iesaistot pašus jauniešus.

  Atbalsts jauniešu pašorganizācijai – nevalstisko organizāciju un interešu kopu  (piemēram, sporta fanu klubs) veidošanai un uzturēšanai,

– Atbalsts jauniešu kontaktu aktivizēšanai Latvijas un starptautiskā mērogā (nometnes, apmaiņas braucieni, kopīgi projekti u.c.),

– Saiknes uzturēšana ar jauniešiem, kuri vairs nedzīvo Valkas novadā, lai veicinātu to piederības sajūtu un vēlmi iesaistīties novada aktivitātēs.

Tūrisms

Valkas novadam ir plašs neapgūts tūrisma potenciāls, kura izmantošana sekmēs novada ekonomisko attīstību.

–   Mēs pilnveidosim infrastruktūru, lai mūsu novada teritorijas upēs un ezeros (piemēram, Gaujā, Vijā, citās ūdenstilpēs):

•   savas aktivitātes izvērstu ūdenstūristi,

•   interesantus pasākumus varētu organizēt mūsu iedzīvotāji.

–   Izmantosim tūrisma potenciālu – ūdens tūrisma, vēsturisko maršrutu, medību un makšķerēšanas un citus tūrisma veidus, piedalīsimies sadarbības projektos,

–   Izveidosim un popularizēsim skolās vēstures maršrutu (neatkarīgas valsts pasludināšana, Valkas un Valgas muzeji, Ērģemes pilsdrupas u.c.), kurā būtu iespēja iesaistīties dažādās interesantās aktivitātēs,

–   Kopīgi maršruti ar Sedu – vides un padomju laika mantojuma jomā, ārzemju tūristu piesaistē sadarbojoties ar šīs jomas speciālistiem,

–  Vides, medību, makšķerēšanas tūrisma piedāvājuma paplašināšana,

–  Kopā ar uzņēmējiem  risināsim jautājumu par plašas viesnīcas izveidi,

– Meklēsim finansējumu padomju laika bunkuru pārveides projekta īstenošanai Valkā.

Ārpolitika

Uzskatām, ka pašvaldībai jābūt savai aktīvai municipālā līmeņa ārpolitikai.

– Galvenā prioritāte šajā jomā – ciešu saišu veidošana ar Igauniju, īpaši ar ekonomikas veicināšanu saistītos jautājumos.

– Otrā prioritāte – sadarbība ar Krieviju  ekonomikas, kultūras, sporta, tūrisma jomās.

– Trešā prioritāte – investoru un citu sadarbības partneru meklēšana visā pasaulē.

Par būtisku uzskatām ciešu saišu nodibināšanu un informācijas apmaiņu ar cilvēkiem, kuri šobrīd dzīvo citur, bet bijuši saistīti ar mūsu novadu.

Tāpēc veidosim Valkas novada draugu padomi, kuras uzdevums būs ģenerēt idejas, vērtēt novadā notiekošo, ieteikt problēmu risinājumus, palīdzēt veidot noderīgus kontaktus.

Draugu padomē  aicināsim piedalīties dažādu jomu gaišākos prātus, kurus ar novadu saista dzimtas, darba vai citas saites.

Mēs, Vidzemes partijas Valkas novada deputātu kandidāti, solām novada iedzīvotājiem, ka pieliksim visus spēkus, lai īstenotu šo programmu. Ar  jūsu atbalstu strādāsim, lai jauniem cilvēkiem  no Valkas novada  nebūtu jādodas projām,  lai  varētu atgriezties un cilvēka cienīgu dzīvi veidot tie novadnieki, kuri šobrīd strādā tālu no mājām.

Esam gatavi paskaidrot, kā tieši mēs īstenosim katru programmas punktu (drukātā formā tam vajadzētu veselu grāmatu), esam atvērti jūsu priekšlikumiem un konstruktīvai kritikai.

Atbildēt

Vidzemes partija
jūnijs 2013
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Latvijas novadi, kuros strādā Vidzemes partijas deputāti
Kalendārs
jūnijs 2013
Pi Ot Tr Ce Pi Se Sv
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930